Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Sunday, 4 November 2012

Kaedah Penilaian Bahasa Melayu : Kaedah Penilaian Portfolio


Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu, kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Implikasi
penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.


1. Penilaian Melalui Porfolio

Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. Selain portfolio, rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh.

Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Ia memerlukan perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir.Tujuan Portfolio

Tujuan portfolio ialah untuk :
 Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.
 Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik.
 Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi.Kegunaan Portfolio
 menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).
 menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan.
 digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred.
 menilai secara sumatif pembelajaran.
 menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajarCiri-ciri Portfolio
(a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional, matlamat, hala tuju, prosedur kerja, pengalaman dan harapan.
(b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.
(c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan, komen, dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran.

(d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.
(e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif.Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina.
 Portfolio Kerja Harian
 Portfolio Hasil Terbaik
 Portfolio Dokumen


Cara-cara Menilai Portfolio
 Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran, pengetahuan dan kefahaman.
 Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan, seperti di bawah ini.


E    5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan
J    4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru
A   3 Membentuk suku kata
A   2 Menyebut bunyi huruf
N   1 Permulaan mengenal huruf

 Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian, jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.

 Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio
Sesebuah portfolio mengandungi:

 Senarai semak yang disediakan oleh guru
 Nota-nota yang disediakan oleh guru
 Catatan jurnal
 Buku log
 Refleksi kendiri murid
 Gambar dan foto


Kebaikan Penilaian Portfolio
 Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran
 Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid
 Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid
 Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman
kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru.No comments:

Post a Comment