Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Sunday, 4 November 2012

Langkah membina JSU


Langkah-langkah Membina JSU

Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji

Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu

a. soalan objektif (30 soalan)
b. 1 markah bagi 1 item
c. jumlah soalan bagi setiap topik dikira:
= Jumlah masa X Jumlah soalan
Jumlah Masa keseluruhan


Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item

Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotor

Domain Kognitif
6. Penilaian                                 Sukar
5. Sintesis
4. Analisis
3. Penggunaan
2. Kefahaman
1. Pengetahuan                           Mudah


Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?

 Ujian objektif
 Ujian struktur
 Ujian esei, dan lain-lain.


Langkah V:

 Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif, struktur, esei dll)
 Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar)
 Pemarkahan


Langkah VI :

 Nyatakan mata pelajaran
 Nyatakan tingkatan
 Susunan nombor soalan mengikut tajuk


Rumusan

Dalam penilaian, JSU berperanan penting. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon, guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. Justeru, data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan
pemilihan, pengkelasan atau bimbingan.

No comments:

Post a Comment