Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Sunday, 4 November 2012

Kaedah Penilaian Bahasa Melayu: Penilaian Melalui Pemerhatian


2. Penilaian Melalui Pemerhatian.

Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif,afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.

Jenis Pemerhatian

Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:
 Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.
 Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’.
 Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.


Strategi Pemerhatian
 Berterusan mengikut keperluan yang dirancang.
 Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.
 Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod anekdot, rubrik yang merangkumi aspek kognitif, afektif,psikomotor, bahan
dan persekitaran.
 Menjalankan tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang dijalankan.


Pelaksanaan Proses Pemerhatian
Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian.
Antaranya ialah:
 Kualiti Pemerhatian
 Bentuk Perancangan
 Jenis-jenis Pemerhatian


Fungsi Pemerhatian
 Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.
 Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.
 Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.


Rumusan
Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai, pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan,
dan sikap bias serta prasangka penilai.

No comments:

Post a Comment