Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 2 August 2012


Sistem Ejaan Za’ba

Menurut Sejarah Sistem Ejaan melalui laman sesawang (2011/http://thememoirsofastorytellers.blogspot.com/2010/11/sejarah-sistem-ejaan-bahasa-melayu_17.html), Sistem Ejaan Za’ba merupakan sistem yang pertama dalam sistem ejaan rumi Bahasa Melayu yang disusun oleh orang berbangsa Melayu pada tahun 1933 iaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan telah tersiar dalam Sistem Ejaan Melayu Jawi – Rumi 1949.   Sistem ejaan ini telah dihasilkan di SITC ( Maktab Perguruan Sultan Idris ) dan juga merupakan sistem ejaan rumi yang terkenal sebelum kewujudan Sistem Ejaan Baharu.  Sistem ejaan in juga telah disusun dan diperkemas dalam jangka masa beberapa tahun dan termuat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti Ilmu Bahasa Melayu Penggal I ( 1926 ), Pelita Bahasa Melayu Penggal I ( 1941 ) dan Daftar Ejaan Melayu ( Jawi – Rumi )     ( 1949 ) dengan judul “Petua – petua Ejaan Rumi” yang kesemuanya dikarang sendiri oleh Za’ba.  Lantaran itu, sistem ejaan ini telah dijadikan sebagai sistem ejaan rasmi dalam kerajaan Malaysia, sekolah – sekolah dan institusi pengajian tinggi sehingga tahun 50 – an sebelum digantikan dengan Sistem Ejaan Baharu Bahasa Malaysia pada 16 Ogos 1972.  Ketika itu juga, Ejaan Fajar Asia juga turut digunakan.  Sistem ejaan berkenaan juga telah digunakan sebagai ‘Ejaan Sekolah’ yang sebenar.  Dalam sistem ejaan ini dikatakan mempunyai pengaruh transliterasi huruf Arab ke huruf Rumi dan telah menyebabkan banyak kelemahan yang dapat dikesan serta tidak tetap atau konsisten yang menganggu pengguna Bahasa melayu.

Selain itu, Sistem Ejaan Za’ba tidak menggunakan teori dan teknik linguistik kerana ianya hanya melambangkan bunyi – bunyi bahasa Melayu melalui huruf – huruf rumi yang digunakan dalam Sistem Ejaan Jawi Bahasa Melayu.  Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan huruf jawi dan rumi untuk melambangkan bunyi – bunyi yang terdapat dalam bahasa Melayu.  Maka, grafem dan tanda – tanda baru telah digunakan untuk mencukupkannya.  Misalnya, dalam rumi <ng>, <ny>, <ch>, <kh>, <sh>, <th>, <gh>, <dha>, <dz>, dan tanda – tanda seperti < ‘>, < ’> adalah untuk melambangkan bunyi – bunyi yang dilambangkan oleh huruf – huruf Jawi seperti < a’ in> dan < hamzah >.  Dalam penggunaan partikel <pun> dalam sistem ejaan ini mestilah dipisahkan.  Sebagai contoh, <ada pun>, dan <atau pun>.  Za’ba tidak menggunakan tanda sirkumfleks atau aksen sebagai penanda panjang atau pendek bunyi bagi mana – mana grafem vokal dalam sistem ejaannya.  Setiap perkataan yang dieja adalah dengan berdasarkan bunyi.  Dalam sistem ejaan ini juga mempunyai tiga bunyi diftong yang telah diistilahkan sebagai huruf ‘bunyi berkait’ iaitu bunyi – bunyi <ai>, <au>, dan <oi>,

No comments:

Post a Comment