Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 29 September 2011

Objektif Pendidikan Konservasi

Menurut Ford, P.M. (1981), Pendidikan Konservasi merupakan satu usaha sadar yang dilakukan secara berulang-ulang kali atau dengan kata lain secara terus-menerus supaya masyarakat memiliki kesedaran atau kepedulian konservasi terhadap alam sekitarnya dan segala permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut memecahkan masalah konservasi. Mengikut UNESCO 1976 telah menggariskan lima objektif utama Pendidikan Konservasi iaitu Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Kemampuan Mengevaluasi (evaluation ability) dan Peranserta (participation).
            Selain itu, seperti yang termaktub dalam objektif UNESCO 1976, pengetahuan merupakan objektif pertama dan utama. Hal ini kerana untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, sememangnya pengetahuan amat penting. Melalui pengetahuan, barulah kita boleh menyedarkan masyarakat betapa pentingnya alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari.  Melalui pengetahuan juga, kita dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap alam sekitar, permasalahan dan tanggungjawab kita sebagai makhluk yang bergantung kepadanya.   Melalui kaedah ini, kita akan dapat memberikan peluang dan  kesempatan kepada orang ramai untuk mendapatkan kesedaran, pengetahuan, keahlian dan komitmen untuk berganding bahu melakukan konservasi alam semula jadi.  Sebagai makhluk yang tinggal di muka bumi ini, kita seharusnya mempunyai tanggungjawab untuk mengekalkan keindahan bumi yang cukup sempurna demi menjaga kepentingan bersama-sama sesama hidupan yang hidup.
            Seterusnya, selepas diberikan pengetahuan untuk menyedari masyarakat akan masalah alam sekitar, barulah perubahan sikap boleh berlaku.  Perubahan sikap boleh berupa nilai-nilai estetika yang kuat dan tinggi, bermotivasi dalam usaha-usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar pengawetan dan pemanfaatan alam sekitar secara lestari.   Lestari merujuk kepada kebijaksanaan dan kepandaian, maka lestari yang dimaksud ini kebijaksanaan mengurus alam sekitar. Berlainan pula dengan pembangunan lestari yang membawa maksud kepandaian membuat pembangunan tanpa mengorbankan alam sekitar.  Dengan kata lain, pembangunan yang dijalankan masih sistematik dan tidak menjejaskan alam sekitar. Oleh yang demikian sikap dan nilai-nilai murni terhadap alam sekitar haruslah dipupuk dan ditanam dalam sanubari kanak-kanak ataupun para pelajar sejak dari kecil.  Dengan membentuk pola perilaku yang natural terhadap alam semula jadi, sumber-sumber yang semakin kurang akan dihargai oleh akar bangsa akan datang dan tidak akan menghadapi masalah kekurangan sumber seperti yang dialami oleh negara Indonesia.
            Tambahan lagi, salah satu daripada objektif yang termaktub dalam UNESCO 1976 ialah Keterampilan.  Keterampilan ini bermaksud  mengembangkan etika konservasi dan memberikan pengetahuan tentang cara yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran di alam sekitar.  Keterampilan juga boleh membawa maksud memberikan pengetahuan cara untuk menguruskan atau mengelakkan pencemaran yang dilakukan oleh manusia. 
              Lantaran itu, kemampuan mengevaluasi (evaluation ability).  Sekiranya setiap pelajar mempunyai kemampuan mengevaluasi konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi, ekonomi, sosial, estetika dan sebagainya, sudah tentu alam sekitar pada masa depan dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau kepupusan haiwan dapat diatasi.   Objektif yang terakhir dinyatakan dalam UNESCO 1976 ialah peranserta iaitu (participation).  
Justeru itu, pelajar atau murid sememangnya digalakkan untuk menyertai atau mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi.  Melalui aktiviti sebegini, mereka dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka untuk menghadapi permasalahan konservasi alam sehingga mereka dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang bijak dan relevan.  Misalnya, para pelajar mengambil bahagian dalam menanam semula pokok bagi myelesaikan maslah peningkatan suhu setempat mahupun suhu global.
Melalui laman sesawang Pendidikan Konservasi (2011/ http://www.scribd.com/doc/26994294/pendidikan-konservasi), pendidikan konservasi ialah suatu usaha sedar yang dilakukan berulang-ulang atau terus menerus yang bertujuan supaya masyarakat memiliki kesedaran dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya alam dan segala permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut memecahkan masalah konservasi.
Selain itu, tujuan pendidikan konservasi termasuklah kesedaran dan kepekaan terhadap sumber daya alam termasuk permasalahannya. Ini mengembangkan kepekaan individu dan kelompok komuniti dan bangsa-bangsa terhadap konservasi alam semula jadi. Contohnya,  masalah ‘Green house effect’, penipisan lapaisan ozon dan kenaikan purata suhu merupakan isu-isu yang patut kita mengambil
perhatian.
Seterusnya ialah Pengetahuan (knowledge). Iaitu pengetahuan dan
pemahaman yang mendalam terhadap alam sekitar, permasalahan peranan dan
tanggungjawab, iaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk
mendapatkan kesedaran, pengetahuan, keahlian dan komitmen untuk
berganding bahu melakukan konservasi alam semula jadi. Kita penghuni bumi, mempunyai tanggungjawab untuk mengekalkan keindahan bumi ini.
Objektif yang seterusnya ialah Sikap (attitude). Nilai-nilai sosial, rasa
kepedulian yang kuat terhadap alam, motivasi untuk berperanan serta dalam
langkah-langkah perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan alam secara lestari
harus ditanam dalam diri pelajar. Dengan membentuk pola perilaku yang ramah
terhadap alam semula jadi, sumber-sumber yang semakin kurang akan dihargai
oleh generasi akan datang dan tidak akan menghadapi masalah kehausan
sumber.
Selanjutnya lagi, keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam konservasi sumber daya alam juga dijadikan sebagai salah satu objektif
pendidikan konservasi. Ini akan mengembangkan etika konservasi dan memberikan
pengetahuan akan cara yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah
pencemaran di alam sekitar.
Seterusnya ialah kemampuan mengevaluasi (evaluation ability). Sekiranya
setiap pelajar mempunyai kemampuan mengevaluasi konservasi alam dan
program pendidikan dari segi ekologi, ekonomi, sosial, estetika dan pendidikan.
Sudah tentu alam sekitar pada masa depan dapat dipelihara dan masalah
pencemaran atau pelupusan haiwan dapat diatasi.
Objektif yang terakhir dinyatakan ialah peranserta (participation). Apabila pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi, mereka dapat mengembangkan rasa tanggungjawab terhadap suatu permasalahan konservasi alam sehingga dapat mengambil tindakan yang relevan untuk pemecahannya. Contonya, mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan
masalah peningkatan suhu dunia dengan cara yang saintifik berikutan dengan
kemajuan teknologi.
Secara kesimpulannya, objektif pendidikan konservasi amatlah penting bagi membentuk jiwa yang sayang akan alam sekitar kepada manusia sejagat, khasnya kepada akar bangsa kita, iaitu pewaris kehidupan selepas kita supaya kestabilan bumi akan lebih baik dan terlindung daripada banyak masalah pemusnahan khazanah semulajadinya.

No comments:

Post a Comment